Lightbulb.Creative Agencja Marketingowa Kielce

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne
I. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: lightbulb.pl
II. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Bartosz Zdybiowski
III. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:
lightbulb.creative.agency@gmail.com
IV. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do
danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
V. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a. Prowadzenie newslettera
b. Obsługa zapytań przez formularz
c. Realizacja zamówionych usług
d. Prezentacja oferty lub informacji
VI. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które
zostają wprowadzone do systemów Operatora.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:
I. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
II. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki
sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu
dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
III. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja
hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej
działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie
przechowywania haseł użytkowników.
IV. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi
dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
V. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
VI. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
VII. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania
danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje
komponentów programistycznych.

3. Hosting
I. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:
Nazwa.pl Sp.z.o.o.


4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych:
I. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane
osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej
z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z
danych w celu realizacji celu działania strony
II. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest
to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych
osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do
danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
III. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. oraz przenoszenia danych.
IV. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
VI. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.
VII. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez
Administratora marketingu bezpośredniego.
VIII. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich
poza teren Unii Europejskiej.


5. Informacje w formularzach
I. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
osobowe, o ile zostaną one podane.
II. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
adres IP).
III. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego
formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz
adresu url strony zawierającej formularz.
IV. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo
kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


6. Logi Administratora
I. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.


7. Istotne techniki
marketingowe
I. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików
cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
II. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że
serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec
których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych
dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
III. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez
tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są
anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on
jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają
wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.


8. Informacja o plikach
cookies
I. Serwis korzysta z plików cookies.
II. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
III. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
IV. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła;
b. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki
marketingowe”;
V. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
VI. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
VII. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
VIII. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem
Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z
siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter
Inc. z siedzibą w USA).


9. Zarządzanie plikami
cookies – jak w praktyce
wyrażać i cofać zgodę?
I. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych
dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji
użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
korzystanie ze stron www
II. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phon